previous pauseresume next

افتتاح پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر دانشگاه

این پژوهشکده به ریاست سرکار خانم دکتر کلیشادی و در ضلع شمالی دانشکده بهداشت قرار دارد و با دارا بودن سه مرکز تحقیقات شامل: مرکز تحقیقات محیط زیست، مرکز تحقیقات بیماری های ارثی کودکان و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان یکی از پژوهشکده هایی است که بر اساس نیاز نظام سلامت و ضرورتی که در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر وجود دارد شکل می گیرد.