previous pauseresume next

از زیاد خواری و ریزه خواری پرهیز کنید

تنها زمان هایی غذا بخورید که واقعا گرسنه هستید .قبل از احساس کامل سیری حتی اگر در بشقاب شما غذا وجود دارد ،از غذا خوردن دست بکشید.در هنگام غذا خوردن در مقابل تلویزیون یا کامپیوتر ننشینید زیرا منجر به افزایش مصرف غذا می شود.به مواد غذایی که مصرف می کنید توجه کنید .زمانی که مرکز اشتها در مغز شما تنظیم باشد، غذای کمتری مصرف می کنید.