previous pauseresume next

سومین نشست کشوری شبکه کوهورت ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این نشست پنج پانل و یک کارگاه با موضوعات مدیریت داده، تهیه فراداده و اشتراک داده ها، تفاهم نامه همکاری های بین المللی مطالعات کوهورت و شرایط نویسندگی، همکاری های بین المللی، فرایند تضمین کنترل کیفیت، داده های ژنتیکی و پزشکی شخص مجور و کارگاه کلیات جمع آوری تحلیل داده های مطالعات کوهورت برگزار شد.

کوهورت های مختلفی در نقاط مختلف ایران در حال برگزاری و اجرا است که از آن دست می توان به کوهورت گلستان، اصفهان، تهران، بهورزان، پارس، سالمندان بوشهری، امیر کلای مازندران، پرشین، کوهورت رانندگان و چشم پزشکی در شاهرود، کمبود ویتامین دی در بارداری، بروسلوز همدان و... اشاره کرد که مسئولان و اعضای تیم های این کوهورت ها در شاهرود حضور داشتند.