previous pauseresume next

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان در ارزشیابی سال ۱۳۹۴ در بین مراکز تحقیقاتی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با فعالیت بیش از سه سال رتبه نخست را به خود اختصاص داد