previous pauseresume next

کسب رتبه دوم کشوری در بین مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور و رتبه اول در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان در ارزشیابی سال ۱۳۹۳ در بین مراکز تحقیقاتی رده بالینی با فعالیت یک تا سه سال علوم پزشکی، رتبه دوم کشوری و رتبه اول در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را به خود اختصاص داد.لازم به ذکر است در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان بیشترین میزان افزایش(Z-Score:5) در امتیاز پژوهشی را داشته است.