رفتن به محتوای اصلی
x

همکاران پژوهشی پژوهشکده، به ترتیب حروف الفبا

نام و نام خانوادگی زمینه تحقیاتی پست الکترونیکی

دکتر کریم ابراهیم پور

 

k.ebrahiim@gmail.com

دكتر افشين ابراهيمي

 

a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir

دکتر نفیسه اسمعیل

 

nafesm5@gmail.com

دکتر محمد مهدی امین

 

amin@hlth.mui.ac.ir

دکتر زهرا باروتی

 

zbarouti@yahoo.com

مریم بحرینیان 

 

bahreynian@hlth.mui.ac.ir

دکتر حمیدرضا پورزمانی

 

pourzamani@hlth.mui.ac.ir

دکتر سیده شهربانو دانیالی

 

sh_daniali@yahoo.com

دكتر الهه زارعان

 

zarean@med.mui.ac.ir

دكتر يعقوب حاجي زاده

 

yaghoub_hajizadeh@yahoo.com

دکتر مطهر حیدری بنی

 

heidari.motahar@gmail.com

دکتر مهری خوشحالی

 

m.khoshhali@yahoo.com

دکتر مجید خیرالهی

 

mkheirollahi@med.mui.ac.ir

دکتر مریم شرفی

 

m.sharafi@hlth.mui.ac.ir

دکتر بهاره شوشتری یگانه

 

baharshoshtary@gmail.com

دکتر رسول صالحی

 

r_salehi@med.mui.ac.ir

دکتر منصور صالحی

 

m_salehi@med.mui.ac.ir

دکتر انسیه طاهری

 

e_taheri_83@yahoo.com

دكتر محمد امين طباطبائي فر

 

tabatabaiefar@med.mui.ac.ir

دکتر ابراهیم عبداله پور

 

ebrahemen@gmail.com

دکتر علی فاتحی زاده

 

fatehizadeh@gmail.com

دکتر سعید فدایی

 

saed_f5@yahoo.com

دكتر آوات فيضي

 

awat_feiz@hlth.mui.ac.ir

دكتر رويا كليشادي

 

kelishadi@med.mui.ac.ir

دکتر معصومه گودرزی خویگانی

 

masoumeh_goodarzi@nm.mui.ac.ir

دكتر مجيد محمدي زاده

 

m_mohammadizadeh@med.mui.ac.ir

دكتر سيد ناصرالدين مصطفوي

 

n_mostafavy@med.mui.ac.ir

دكتر محمد مظاهري

 

mazaherimohammad@yahoo.com

دکتر مریم مرادی چالشتری

 

moradi_984@yahoo.com

 دکتر مرجان منصوریان   

 

jmansourian@gmail.com

دکتر حسین موحدیان عطار

 

movahedian@hlth.mui.ac.ir

دکتر محمود میرزایی

شبیه سازی سیستم های حیاتی

mirzaei.ma22@gmail.com

دکتر رضا ندایی نیا

 

reza.nedaie@gmail.com

دكتر پروانه نيك پور

 

pnikpour@med.mui.ac.ir

دکتر سید احمد واعظ

 

ahmad.vaez@gmail.com

دكتر مهين هاشمي پور

 

hashemipour@med.mui.ac.ir