رفتن به محتوای اصلی
x

جلسات برگزار شده شورای پژوهشی پژوهشکده

 

شماره جلسه: یک

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1394/8/19

مکان : سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و فناوری

ساعت:12-10:30

*********************************************

شماره جلسه: دو

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1394/10/29

مکان : سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و فناوری

ساعت:12-10:30

*********************************************

شماره جلسه: سه

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1395/2/28

مکان : سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و فناوری

ساعت:12:30-11

*********************************************

شماره جلسه: چهار

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1395/5/19

مکان : سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و فناوری

ساعت:12:30-11

*********************************************

شماره جلسه: پنج

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1395/8/25

مکان : سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و فناوری

ساعت:12:30-11

*********************************************

شماره جلسه: شش

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1395/10/28

مکان : سالن اجتماعات معاونت پژوهشی و فناوری

ساعت:12:30-11

*********************************************

شماره جلسه: هفت

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1396/02/19

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:12:30-11

*********************************************

شماره جلسه: هشت

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1396/05/17

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:12:30-11

*********************************************

شماره جلسه: نه

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1396/08/16

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:13-11

*********************************************

شماره جلسه: ده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1396/11/24

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:13-11

*********************************************

شماره جلسه: یازده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1397/02/18

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:13-11

********************************************

شماره جلسه: دوازده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1397/05/23

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:13-11

********************************************

شماره جلسه: سیزده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1397/08/29

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:13-11

********************************************

شماره جلسه: چهارده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1397/12/14

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:13-11

********************************************

شماره جلسه: پانزده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1398/02/31

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:13-11

********************************************

شماره جلسه: شانزده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1398/02/31

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:13-11

********************************************

شماره جلسه:هفده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1398/05/15 

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:۱۳-۱۱

***********************************************

شماره جلسه: هجده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1398/10/17

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:۱۳-۱۱

********************************************************

شماره جلسه: نوزده

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1399/03/20

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:۱۳-۱۱

********************************************************

شماره جلسه: بیست 

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1399/06/25

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:۱۳-۱۱

********************************************************

شماره جلسه: بیست و یک

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1399/09/18

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:۱۳-۱۱

********************************************************

شماره جلسه: بیست و دو

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1399/11/14

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:۱۳-۱۱

********************************************************

شماره جلسه: بیست و سه

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1400/02/04

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:۱۳-۱۱

********************************************************

شماره جلسه: بیست و چهار

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1400/06/23

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:۱۳-۱۱

********************************************************

شماره جلسه: بیست و پنج

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1400/09/16

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:۱۳-۱۱

********************************************************

شماره جلسه: بیست و شش

تاریخ برگزاری : سه شنبه مورخ 1400/11/12

مکان : پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر

ساعت:12-10