رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای شورای پژوهشی به ترتیب حروف الفبا

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته تخصصی

دکتر کریم ابراهیم پور

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

سم شناسی

دکتر افشین ابراهیمی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استاد

مهندسی بهداشت محیط

دکتر نفیسه اسمعیل

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

ایمونولوژی

دکتر محمد مهدی امین

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استاد

مهندسی بهداشت محیط

دکتر حمیدرضا پورزمانی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

دانشیار

مهندسی بهداشت محیط

دکتر یعقوب حاجی زاده

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

دانشیار

مهندسی بهداشت محیط

دکتر مطهر حیدری بنی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

علوم تغذیه

دکتر مجید خادمیان

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

اطفال

دکتر مجید خیرالهی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

دانشیار

ژنتیک پزشکی

دکتر سید شهربانو دانیالی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دکتر حمید رحیمی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

عفونی اطفال

دکتر الهه زارعان

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

پریتانولوژی

دکتر رسول صالحی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استاد

بیولوژی مولکولی

دکتر محمد امین طباطبایی فر

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

دانشیار

ژنتیک پزشکی

دکتر آوات فیضی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استاد

آمار زیستی

دکتر محمد مظاهری

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

طب سنتی

دکتر ابراهیم عبداله پور

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

اپیدمیولوژی

دکتر رویا کلیشادی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استاد

اطفال

دکتر پرستو گلشیری

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

دانشیار

پزشکی اجتماعی

دکتر مجید محمدی زاده

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

دانشیار

نوزادان

دکتر محمدرضا مرآثی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استاد

اپیدمیولوژی

دکتر سید ناصرالدین مصطفوی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

عفونی اطفال

دکتر حسین موحدیان عطار

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استاد

مهندسی بهداشت محیط

دکتر پروانه نیک پور

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

دانشیار

ژنتیک پزشکی

دکتر سید احمد واعظ

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استادیار

بیوانفورماتیک

دکتر مهین هاشمی پور

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

استاد

غدد اطفال

دکتر مریم یزدی

مشاهده CV - سامانه علم سنجی

دکتری آمار زیستی

آمار زیستی